استیل کولین استراز

مشخصات عمومی

نام استیل کولین استراز EC NUMBER 3.1.1.7
منبع دروزوفیلا ملانوگاستر (نوترکیب) گرید آزمایشگاهی
حامل ندارد حالت فیزیکی پودر لایوفیلایز
رنگ زرد روشن بو بوی فرمانتاسیون
انحلال در آب انحلال بالا  

فعالیت

فعالیت 1000 U/g
دمای فعالیت 80% فعالیت نسبی در 25 ~ 50°C pH فعالیت 80% فعالیت نسبی در pH 6.5 ~ 8

بار میکروبی و مواد آنتی باکتریال

Coliform منفی در 1 گرم salmonella منفی در 1 گرم
E. coli منفی در 1 گرم مواد آنتی باکتریال منفی
نگهداری و ماندگاری
شرایط نگهداری 4°C در ظرف دربسته ماندگاری 12 ماه
واحد فعالیت: مقداری از این آنزیم که طی 1 دقیقه در 37°C و pH 7 بتواند 1 µmol تیوکولین را از استیل تیوکولین تولید کند.

Comments are closed.