دانشنامه

عناوین اصلی مقالات وب سایت دانا

دنیای آنزیم ها 2

کاربردهای صنعتی آنزیم ها

در این سری مقالات در رابطه با کاربردهای آنزیم ها سخن به میان آورده ایم.

پروتکل سنجش آنزیمی (Enzyme assay)

روش های استاندارد کاری سنجش آنزیم ها (SOP of enzyme assay)

در این بخش پروتکل های سنجش فعالیت برخی آنزیم ها آورده شده است. روش های مختلفی برای سنجش فعالیت هر آنزیم وجود دارد. در اینجا کوشیده شده است روش های معتبر، تکرار شده و مورد استفاده در صنعت ارائه شوند.

دنیای آنزیم ها

دنیای آنزیم ها

در این مجموعه مقالات در رابطه با آنزیم های مختلف، سوبستراهای آنها و مکانیسم عمل آنها توضیحاتی آورده شده است.