سلولاز اسیدی

مشخصات عمومی

نامسلولاز (اندوگلوکاناز) اسیدیEC NUMBER 
منبعتریکودرما رسئی (نوترکیب)گریدصنعتی
حاملنداردحالت فیزیکیپودر لایوفیلایز
رنگزرد روشنبوبوی فرمانتاسیون
انحلال در آببالا  

فعالیت

فعالیت100,000 U/g
دمای فعالیت80% فعالیت نسبی در 45 ~ 60°CpH فعالیت80% فعالیت نسبی در pH 3.5 ~ 5.5

بار میکروبی و مواد آنتی باکتریال

Coliformمنفی در 1 گرمsalmonellaمنفی در 1 گرم
E. coliمنفی در 1 گرممواد آنتی باکتریالمنفی
نگهداری و ماندگاری
شرایط نگهداریمحل خشک و خنک در ظرف دربستهماندگاری12 ماه
واحد فعالیت: مقداری از این آنزیم که طی 1 دقیقه در 50°C و pH 4.8 بتواند 1 µmol قند احیا کننده از CMC آزاد کند.

Comments are closed.