سلولاز قلیایی

مشخصات عمومی

نامسلولاز قلیاییEC NUMBER 
منبعهامیکولا اینسولنس (نوترکیب)گریدصنعتی
حاملمالتودکسترینحالت فیزیکیپودر فاین
رنگزرد روشنبوبوی فرمانتاسیون
انحلال در آبمتوسط  

فعالیت

فعالیت70,000 U/g
دمای فعالیت80% فعالیت نسبی در 45 ~ 60°CpH فعالیت80% فعالیت نسبی در pH 6 ~ 9

بار میکروبی و مواد آنتی باکتریال

Coliformمنفی در 1 گرمsalmonellaمنفی در 1 گرم
E. coliمنفی در 1 گرممواد آنتی باکتریالمنفی
نگهداری و ماندگاری
شرایط نگهداریمحل خشک و خنک در ظرف دربستهماندگاری12 ماه
واحد فعالیت: مقداری از این آنزیم که طی 1 دقیقه در 50°C و pH 8 بتواند 1 µg قند احیا کننده از CMC آزاد کند.

Comments are closed.