لیپاز قلیایی

مشخصات عمومی

ناملیپاز قلیاییEC NUMBER 
منبع گریدصنعتی
حاملمالتودکسترینحالت فیزیکیپودر فاین
رنگقهوه­ای روشنبوبوی فرمانتاسیون
انحلال در آبمتوسط  

فعالیت

فعالیت100,000 U/g
دمای فعالیت80% فعالیت نسبی در 25 ~ 55°CpH فعالیت80% فعالیت نسبی در pH 7 ~ 10

بار میکروبی و مواد آنتی باکتریال

Coliformمنفی در 1 گرمsalmonellaمنفی در 1 گرم
E. coliمنفی در 1 گرممواد آنتی باکتریالمنفی
نگهداری و ماندگاری
شرایط نگهداریمحل خشک و خنک در ظرف دربستهماندگاری12 ماه

واحد فعالیت: مقداری از این آنزیم که طی 1 دقیقه در 35°C و pH 9.5 بتواند 1 µmol تری­گلیسرید از اسید چرب آزاد کند.

Comments are closed.