پروتئاز اسیدی

مشخصات عمومی

نام پروتئاز اسیدی EC NUMBER 3.4.23.6
منبع آسپرژیلوس اورایزه گرید صنعتی
حامل مالتودکسترین حالت فیزیکی پودر فاین
رنگ قهوره­ای روشن بو بوی فرمانتاسیون
انحلال در آب متوسط  

فعالیت

فعالیت 60,000 U/g
دمای فعالیت 80% فعالیت نسبی در 40 ~ 55°C pH فعالیت 60% فعالیت نسبی در pH 3 ~ 5

بار میکروبی و مواد آنتی باکتریال

Coliform منفی در 1 گرم salmonella منفی در 1 گرم
E. coli منفی در 1 گرم مواد آنتی باکتریال منفی
نگهداری و ماندگاری
شرایط نگهداری محل خشک و خنک در ظرف دربسته ماندگاری 12 ماه
واحد فعالیت: مقداری از این آنزیم که طی 1 دقیقه در 40°C و pH 2.7 بتواند 1 µg تایروزین از کازئین آزاد کند.

Comments are closed.