پروتئاز خنثی

عمومی
نام پروتئاز خنثی EC NUMBER
منبع گرید صنعتی
حامل مالتودکسترین حالت فیزیکی پودر فاین
رنگ قهوه­ای روشن بو بوی فرمانتاسیون
انحلال در آب متوسط  

فعالیت

فعالیت 35,000 U/g
دمای فعالیت 80% فعالیت نسبی در 40 ~ 50°C pH فعالیت 80% فعالیت نسبی در pH 6.5 ~ 7.5

بار میکروبی و مواد آنتی باکتریال

Coliform منفی در 1 گرم salmonella منفی در 1 گرم
E. coli منفی در 1 گرم مواد آنتی باکتریال منفی
نگهداری و ماندگاری
شرایط نگهداری محل خشک و خنک در ظرف دربسته ماندگاری 12 ماه
واحد فعالیت: مقداری از این آنزیم که طی 1 دقیقه در 40°C و pH 7.5 بتواند 1 µg تایروزین از کازئین آزاد کند.

Comments are closed.