پروتئاز قلیایی

مشخصات عمومی

نامپروتئاز قلیاییEC NUMBER3.4.21.14
منبعباسیلوس سابتیلیسگریدصنعتی
حاملمالتودکسترینحالت فیزیکیپودر فاین
رنگزرد روشنبوبوی فرمانتاسیون
انحلال در آبمتوسط  

فعالیت

فعالیت50,000 U/g
دمای فعالیت80% فعالیت نسبی در 40 ~ 55°CpH فعالیت80% فعالیت نسبی در pH 8 ~ 11

بار میکروبی و مواد آنتی باکتریال

Coliformمنفی در 1 گرمsalmonellaمنفی در 1 گرم
E. coliمنفی در 1 گرممواد آنتی باکتریالمنفی
نگهداری و ماندگاری
شرایط نگهداریمحل خشک و خنک در ظرف دربستهماندگاری12 ماه
واحد فعالیت: مقداری از این آنزیم که طی 1 دقیقه در 40°C و pH 10 بتواند 1 µg تایروزین از کازئین آزاد کند.

Comments are closed.