پکتیناز

مشخصات عمومی

نامپکتینازEC NUMBER3.2.1.15
منبعآسپرژیلوس نایجرگریدصنعتی
حاملمالتودکسترینحالت فیزیکیپودر فاین
رنگقهوه­ای روشنبوبوی فرمانتاسیون
انحلال در آببالا  

فعالیت

فعالیت150,000 U/g
دمای فعالیت pH فعالیت 

بار میکروبی و مواد آنتی باکتریال

Coliformمنفی در 1 گرمsalmonellaمنفی در 1 گرم
E. coliمنفی در 1 گرممواد آنتی باکتریالمنفی
نگهداری و ماندگاری
شرایط نگهداریمحل خشک و خنک در ظرف دربستهماندگاری12 ماه
واحد فعالیت: مقداری از این آنزیم که طی 1 دقیقه در 25°C و pH 4.5 بتواند 1 µmol گالاکتورنیک اسید از پکتین آزاد کند.

Comments are closed.