ژن و سویه

سنتز توالی های نوکلئوتیدی آنزیم های و پروتئین های مختلف بر اساس ترجیح کدونی هر میزبان،  تکنیک های ملکولی با استفاده از آنزیم های محدودگر و انتقال ژن جز لاینفک علم بیوتکنولوژی هستند. هر کدام از مراحل بر شمرده شده علاوه بر دشواری های طراحی، اجرا و سفارش، هزینه های زیادی را به محقیقین تحمیل می کند. لذا برای تسهیل این روند و همچنین کاهش هزینه های محققین و دانشجویان کشور شرکت دانا خدمات خود را در سه سطح تامین میزبان های بیانی به منظور استفاده در پژوهش و صنعت، توالی های سنتز شده و آماده نوکلئوتیدی ژن های مختلف، و حتی بیان پروتئین ها را در حجم های مختلف ارائه می دهد.