دسته بندی نشده

لیپاز قلیایی

مشخصات عمومی نام لیپاز قلیایی EC NUMBER   منبع   گرید صنعتی حامل مالتودکسترین حالت فیزیکی پودر فاین رنگ قهوه­ای روشن بو بوی فرمانتاسیون انحلال در آب متوسط     فعالیت فعالیت 100,000 U/g دمای فعالیت 80% فعالیت نسبی در 25 ~ 55°C pH فعالیت 80% فعالیت نسبی در pH 7 ~ 10 بار میکروبی …

لیپاز قلیایی Read More »

سلولاز قلیایی

مشخصات عمومی نام سلولاز قلیایی EC NUMBER   منبع هامیکولا اینسولنس (نوترکیب) گرید صنعتی حامل مالتودکسترین حالت فیزیکی پودر فاین رنگ زرد روشن بو بوی فرمانتاسیون انحلال در آب متوسط     فعالیت فعالیت 70,000 U/g دمای فعالیت 80% فعالیت نسبی در 45 ~ 60°C pH فعالیت 80% فعالیت نسبی در pH 6 ~ 9 …

سلولاز قلیایی Read More »

سلولاز اسیدی

مشخصات عمومی نام سلولاز (اندوگلوکاناز) اسیدی EC NUMBER   منبع تریکودرما رسئی (نوترکیب) گرید صنعتی حامل ندارد حالت فیزیکی پودر لایوفیلایز رنگ زرد روشن بو بوی فرمانتاسیون انحلال در آب بالا     فعالیت فعالیت 100,000 U/g دمای فعالیت 80% فعالیت نسبی در 45 ~ 60°C pH فعالیت 80% فعالیت نسبی در pH 3.5 ~ …

سلولاز اسیدی Read More »

پکتیناز

مشخصات عمومی نام پکتیناز EC NUMBER 3.2.1.15 منبع آسپرژیلوس نایجر گرید صنعتی حامل مالتودکسترین حالت فیزیکی پودر فاین رنگ قهوه­ای روشن بو بوی فرمانتاسیون انحلال در آب بالا   فعالیت فعالیت 150,000 U/g دمای فعالیت pH فعالیت بار میکروبی و مواد آنتی باکتریال Coliform منفی در 1 گرم salmonella منفی در 1 گرم E. coli …

پکتیناز Read More »

پروتئاز قلیایی

مشخصات عمومی نام پروتئاز قلیایی EC NUMBER 3.4.21.14 منبع باسیلوس سابتیلیس گرید صنعتی حامل مالتودکسترین حالت فیزیکی پودر فاین رنگ زرد روشن بو بوی فرمانتاسیون انحلال در آب متوسط   فعالیت فعالیت 50,000 U/g دمای فعالیت 80% فعالیت نسبی در 40 ~ 55°C pH فعالیت 80% فعالیت نسبی در pH 8 ~ 11 بار میکروبی …

پروتئاز قلیایی Read More »

پروتئاز خنثی

عمومی نام پروتئاز خنثی EC NUMBER منبع گرید صنعتی حامل مالتودکسترین حالت فیزیکی پودر فاین رنگ قهوه­ای روشن بو بوی فرمانتاسیون انحلال در آب متوسط   فعالیت فعالیت 35,000 U/g دمای فعالیت 80% فعالیت نسبی در 40 ~ 50°C pH فعالیت 80% فعالیت نسبی در pH 6.5 ~ 7.5 بار میکروبی و مواد آنتی باکتریال …

پروتئاز خنثی Read More »

پروتئاز اسیدی

مشخصات عمومی نام پروتئاز اسیدی EC NUMBER 3.4.23.6 منبع آسپرژیلوس اورایزه گرید صنعتی حامل مالتودکسترین حالت فیزیکی پودر فاین رنگ قهوره­ای روشن بو بوی فرمانتاسیون انحلال در آب متوسط   فعالیت فعالیت 60,000 U/g دمای فعالیت 80% فعالیت نسبی در 40 ~ 55°C pH فعالیت 60% فعالیت نسبی در pH 3 ~ 5 بار میکروبی …

پروتئاز اسیدی Read More »

آلفا آمیلاز قلیایی

مشخصات عمومی نام آمیلاز قلیایی EC NUMBER منبع گرید صنعتی حامل مالتودکسترین حالت فیزیکی پودر فاین رنگ قهوه­ای روشن بو بوی فرمانتاسیون انحلال در آب متوسط   فعالیت فعالیت 50,000 U/g دمای فعالیت 80% فعالیت نسبی در 40 ~ 60°C pH فعالیت 60% فعالیت نسبی در pH 5.5 ~ 10 بار میکروبی و مواد آنتی …

آلفا آمیلاز قلیایی Read More »